Задати питання
flag Судова влада України

 Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом.   

Судову владу реалізовують професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових процедур.

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. 

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області є одним із судів загальної юрисдикції всудовій системі Україні, і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області діє на підставі Закону України від 07.07.2010 року№ 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів".  

       Глава 2. Місцеві суди

Стаття 21. Види і склад місцевих судів

 1. Місцевими загальними судами є районні, міжрайонні, районні у містах, міські та міськрайонні суди.

 2. Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

 3. Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, передбачені процесуальним законом.

 4. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, з числа яких обирається голова суду та, у передбачених законом випадках, заступник або заступники голови суду.

 5. З числа суддів місцевого загального суду обираються слідчі судді (суддя), які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом. Кількість слідчих суддів визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду. Слідчі судді (суддя) обираються зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно. До обрання слідчого судді відповідного суду його повноваження здійснює найстарший за віком суддя цього суду. Слідчий суддя не звільняється від виконання обов’язків судді першої інстанції, проте здійснення ним повноважень із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

 

Стаття 22. Повноваження місцевого суду

 1. Місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.

 2. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.

 3. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені законом до їх підсудності.

 4. Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).

 5. Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються законом.Очолює суд голова суду. Голова місцевого суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у суді в десятиденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) контролює ведення в суді судової статистики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.

На даний час штатний розпис суду складає 18 структурні одиниці, з них: 3 судді, 13 державних службовців.

 

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області знаходиться

за адресою: 78500 Івано-Франківська область

м.Яремче, вул.Довбуша,32

Законодавство, що визначає діяльність суду:

 

 Інструкція з діловодства у загальних судах

Наказ Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року №173 "Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах,апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ"

 

http://court.gov.ua/img/arr.gif

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

http://court.gov.ua/img/arr.gif

Закон України "Про судоустрій і статус суддів"

http://court.gov.ua/img/arr.gif

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

http://court.gov.ua/img/arr.gif

Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції"

http://court.gov.ua/img/arr.gif

Закон України "Про звернення громадян"

http://court.gov.ua/img/arr.gif

Кримінальний процесуальний кодекс України

http://court.gov.ua/img/arr.gif

Цивільний процесуальний кодекс України

http://court.gov.ua/img/arr.gif

Кодекс України про адміністративні правопорушення

http://court.gov.ua/img/arr.gif

Інструкція з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ

http://court.gov.ua/img/arr.gif

Інструкція про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України

http://court.gov.ua/img/arr.gif

Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року, з наступними змінами.

http://court.gov.ua/img/arr.gif

Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року, з наступними змінами.

http://court.gov.ua/img/arr.gif

Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року, з наступними змінами.

http://court.gov.ua/img/arr.gif

Указ Президента України «Про Мережу та кількісний склад суддів місцевих судів» від 20 серпня 2001 року, з наступними змінами.

 

 

http://court.gov.ua/img/arr.gif

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348, з наступними змінами.

http://court.gov.ua/img/arr.gif

Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 11 лютого 2010 року №22.

http://court.gov.ua/img/arr.gif

Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 №740, з наступними змінами.

http://court.gov.ua/img/arr.gif

Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30.

 

Положення про апарат Яремчанського міського суду

Положення про канцелярію Яремчанського міського суду

Посадова інструкція помічника судді